E-shopMy connectionBarrier-free transportRegister here

Poučení pro uživatele SMS jízdenky

1. Ve spojitosti s objednávkou SMS jízdenky bude Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společností, se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22, IČ 000 05 886 (dále jen „DPP“), uchováváno telefonní číslo mobilního telefonu, ze kterého byla SMS jízdenka objednána (dále jen „telefonní číslo“). Poskytnutí telefonního čísla ze strany uživatele systému SMS jízdenek je zcela dobrovolné, ovšem bez jeho poskytnutí není možné tuto službu uživateli zpřístupnit.

2. Telefonní číslo je DPP uchováváno pro účely reklamačního řízení a pro účely vyplývající ze závazných právních předpisů (zejména daňových), a to pouze na dobu nezbytně nutnou k dosažení zmíněného účelu.

3. Telefonní číslo bude DPP dále předáváno společnosti GLOBDATA, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 9-11, PSČ 110 00, IČ 250 98 900, která po technické stránce, v pozici zpracovatele, zajišťuje provoz systému SMS jízdenek.

4. Uživatel systému SMS jízdenek je oprávněn požadovat informaci o způsobu uchovávání telefonního čísla ze kterého objednával SMS jízdenku, a pokud zjistí nepřesnosti v údajích zpracovávaných DPP či některým z uvedených zpracovatelů, je oprávněn žádat provedení opravy.

5. Pokud uživatel zjistí, nebo se domnívá, že DPP či některý z uvedených zpracovatelů provádí zpracování telefonního čísla způsobem, který je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života příkazce nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, může:
* požádat DPP či příslušného zpracovatele o vysvětlení,
* požadovat, aby DPP či příslušný zpracovatel odstranil takto vzniklý stav,
* obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Dopravní podnik hlavního města Prahy | Vytisknout