1 Informace o zpracování osobních údajů při využívání SMS Jizdenky.

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, IČO: 000 05 886, se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22 (dále jen „DPP“) plně respektuje Vaše soukromí. Je pro nás velmi důležité, aby nedošlo k jeho narušení. Při využívání osobních údajů se plně řídíme NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR)

DPP se neustále snaží rozvíjet a zlepšovat své služby a při tom chce být transparentní ve všem, co dělá s Vašimi osobními údaji.

DPP jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, který dohlíží na dodržování zákonných povinností a zásad ochrany osobních údajů. Pověřence pro ochranu osobních údajů DPP můžete kontaktovat vyplněním formuláře na téma „Osobní údaje“ na http://www.dpp.cz/kontakty/dotaz/.

1.1 Co jsou osobní údaje?

Osobní údaje jsou informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, která může být identifikována přímo nebo nepřímo odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, on-line identifikátor nebo jeden nebo více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

Za osobní údaje nepovažujeme informace, které byly anonymizovány nebo shromážděny tak, že je již nelze použít k identifikaci konkrétní fyzické osoby, ať již v kombinaci s jinými informacemi nebo jiným způsobem.

1.2 Jak používáme Vaše osobní údaje

Uchováváme telefonní číslo mobilního telefonu, ze kterého byla SMS jízdenka objednána (dále jen „telefonní číslo“). Poskytnutí telefonního čísla z Vaší strany zcela dobrovolné, ovšem bez jeho poskytnutí není možné tuto službu zpřístupnit. Kontaktujeme Vás prostřednictvím telefonního čísla.

1.3 Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a DPP

Vaše osobní údaje používáme ke splnění našich smluvních povinností při prodeji SMS jízdenky. Vaše telefonní číslo je DPP uchováváno pro účely reklamačního řízení.

1.4 Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro plnění právních povinností DPP.

Vaše telefonní číslo je DPP uchováváno pro účely vyplývající ze závazných právních předpisů (zejména daňových), a to pouze na dobu nezbytně nutnou k dosažení zmíněného účelu.

1.5 Předávání osobních údajů

S Vaším telefonním číslem pracuje pouze společnost GLOBDATA a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 393/11, PSČ 110 00, IČ 250 98 900, která po technické stránce, v pozici zpracovatele, zajišťuje provoz systému SMS jízdenek, která dále data žádné třetí straně nepředává.

1.6 Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho, dokud je to nezbytné z účetních důvodů při dodržování našich zákonných povinností. Konkrétní doby uchovávání osobních údajů jsou zdokumentovány v našich záznamech o činnostech zpracování osobních údajů.

Poté, co již není nutné, abychom uchovávali Vaše osobní údaje, budeme je bezpečně likvidovat v souladu s našimi zásadami uchovávání a vymazávání dat.

1.7 Respektujeme Vaše práva na přístup, opravu, požadavek na smazání nebo požadavek na omezení používání Vašich osobních údajů podle platných zákonů.

Při naplňování Vašich práv vycházíme z obecného nařízení GDPR, konkrétně z článků 15 – 22, které Vám garantuje následující práva:
  • Máte právo vědět, jaké osobní údaje o Vás uchováváme.
  • Poskytneme Vám na vyžádání kopii Vašich osobních údajů.
  • Pokud jsou Vaše osobní údaje nesprávné nebo neúplné, máte právo požádat o jejich opravu (aktualizaci).
  • Máte právo vznést námitky proti zpracování Vašich osobních údajů.
  • Můžete také požádat o smazání nebo omezení používání Vašich osobních údajů.V této souvislosti také podnikáme kroky, abychom zajistili, že osobní údaje, které shromažďujeme, budou přesné a aktuální.
V případě, že byste nebyli spokojeni s naší reakcí na uplatnění Vašich práv nebo bychom nedodrželi stanovený termín odpovědi (max. 30 dní), máte právo podat stížnost na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Adresa: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27,170 00 Praha 7, web: ​https://www.uoou.cz, e-mail: posta@uoou.cz

1.8 Jak chráníme Vaše osobní údaje

Vaše osobní chráníme údaje pomocí technických a administrativních bezpečnostních opatření, abychom snížili rizika ztráty, zneužití, neoprávněného přístupu, zveřejnění a změn. Některé z bezpečnostních opatření, které používáme, jsou firewally a šifrování dat, fyzické kontroly přístupu do našich datových center a kontroly autorizace přístupu k informacím.

Dopravní podnik hlavního města Prahy | Vytisknout